ALGEMENE VOORWAARDEN

Geachte heer/mevrouw,

Identiteit verkoper U bevindt zich op de website van Conair Coöperatief U.A. (KvK: 82049866) (BTW: NL862317940B01) (“Cuisinart”). Cuisinart is een Nederlands bedrijf dat is gevestigd te (3731 AL) DE BILT aan het adres Weltevreden 2B.

Cuisinart drijft een onderneming op het gebied van import en verkoop van (kleine elektrische) keukenapparatuur, haarverzorgingsartikelen en persoonlijke verzorgingsartikelen. Cuisinart is op de Nederlandse markt onder meer actief onder de volgende handelsnamen (Conair Coöperatief U.A., Cuisinart Nederland, BaByliss Nederland, BaBylissMEN Nederland, BaBylissPRO Nederland).

INFORMATIEVERSTREKKING AAN KLANTEN

Cuisinart hecht er grote waarde aan om u als klant goed voor te lichten over de rechten en verplichtingen die gelden voor u als consument als u een product aankoopt via de website van Cuisinart. Uw rechten en verplichtingen staan uitgebreid vermeld in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen van Cuisinart en alle overeenkomsten die Cuisinart sluit. De algemene voorwaarden van Cuisinart kunt u hieronder doorlezen, maar ook downloaden vanaf de website van Cuisinart. Desgewenst worden de algemene voorwaarden u op verzoek ook kosteloos toegezonden. Voordat u een bestelling kan plaatsen, dient u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te accepteren via een opt-in modaliteit op deze website.

HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

Aanbod

Op de website van Cuisinart worden producten te koop aangeboden. Cuisinart streeft er naar waarheidsgetrouwe foto’s en voldoende concrete omschrijvingen bij de aangeboden producten te plaatsen om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken.

Prijs

De op de website van Cuisinart genoemde prijzen betreffen prijzen inclusief BTW. De prijzen zullen niet door Cuisinart worden verhoogd na het sluiten van de overeenkomst, behoudens het geval waar de BTW van overheidswege wordt aangepast.

Taal

De website van Cuisinart is alleen in de Nederlandse taal beschikbaar. Tussen u en Cuisinart zal een overeenkomst in de Nederlandse taal worden gesloten.

Bestel- en betaalproces

Bij de door U gekozen producten heeft u de mogelijkheid om via de ‘koop’ knop dit artikel aan uw winkelmandje toe te voegen. Dit kan alleen indien het product voorradig is. Door meerdere keren te klikken voegt u meerdere items toe.

Via het winkelmandje rechtsboven kunt U uw bestelling controleren of wijzigen of zelfs helemaal verwijderen. U kunt daarna uw bestelling vervolgen door verder te winkelen of af te ronden. In de navolgende stap wordt U gevraagd Uw gegevens in te vullen. Dit kan als Gast, eenmalig. Of door het creëren van een account. Wanneer u aangeeft dat het adres tevens uw afleveradres is middels de optie onderaan het formulier, worden de gegevens gekopieerd naar het volgende scherm waar U wordt gevraagd Uw aflevergegevens in te vullen. Deze kunt U aanpassen. Hier wordt tevens uw e-mailadres gevraagd zodat wij u de orderbevestiging en retourinstructies kunnen toezenden.

Na afronden van Uw gegevens komt U in het betaalproces alwaar u de keuze heeft tussen iDEAL betaling, Mastercard of Visa card betaling. De iDEAL betaling vind direct plaats door middel van een bankoverschrijving. Maakt U gebruik van een betaling middels creditcard dan zal de afschrijving plaats vinden na aflevering van Uw bestelling.

Hierna is uw bestelling voltooid en gaan wij zorg dragen voor een zorgvuldige uitvoering hiervan.

Totstandkoming overeenkomst

Na invoering van de bestelling en de betalingswijze ontvangt U van Cuisinart een opdrachtbevestiging per e-mail. In deze opdrachtbevestiging staat uw bestelling en de contractuele bepalingen omschreven. Zolang U geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen kunt U de koopovereenkomst ontbinden. Tevens ontvangt U bij deze e-mail een toelichting over het retourproces mocht U hiervan gebruik willen maken.

Betaling

De prijs voor het bestelde product dient door U te worden betaald via iDEAL of via creditcard.

HERROEPING OVEREENKOMST EN RETOURNERING PRODUCT

U mag de afgesloten overeenkomst gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

U kunt de overeenkomst herroepen door het gekochte product zoveel mogelijk in de originele verpakking terug te zenden aan Cuisinart vergezeld van het retourformulier . Het modelformulier voor herroeping wordt bijgesloten in de verpakking bij het aan u te leveren product. De kosten voor terugzending zijn voor uw rekening, tenzij u gebruikmaakt van een PostNL-locatie voor retournering. Na ontvangst van het modelformulier voor herroeping zal Cuisinart de ontvangst van dit formulier schriftelijk bevestigen. 14 dagen na ontvangst van het modelformulier voor herroeping en het geretourneerde product zal Cuisinart al uw betalingen aan Cuisinart vergoeden met uitzondering van de kosten van levering, voor zover deze kosten zien op additionele kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een duurdere wijze van levering. Cuisinart gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt..

LEVERING

Cuisinart levert het bestelde product zo spoedig mogelijk via haar transporteur. U ontvangt een Track & Trace code, zodat duidelijk is waar het product zich bevindt en wanneer het product wordt geleverd op het overeengekomen afleveradres in Nederland.

De verzendkosten in Nederland bedragen EUR 4,99 (inclusief BTW) indien het aankoopbedrag minder bedraagt dan of gelijk is aan EUR 25,- (inclusief BTW). Als het aankoopbedrag meer dan of gelijk is aan EUR 25,- (inclusief BTW) worden geen verzendkosten in rekening gebracht door Cuisinart.

KLACHTEN & GESCHILLEN

Indien u onverhoopt klachten heeft over Cuisinart of het aan u door Cuisinart geleverde product dan kunt u deze klacht indienen bij Cuisinart. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als de klacht niet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht naar tevredenheid van u is opgelost kunt u een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank Rotterdam of de rechter die bevoegd is in uw woonplaats. De rechtsverhouding tussen Cuisinart en de consument wordt beheerst door Nederlands recht.

TOT SLOT

Wij hopen dat het bezoek aan onze website voor u een prettige ervaring heeft opgeleverd en dat u de komende jaren veel plezier mag beleven aan de producten van Cuisinart.

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u contact opnemen met Cuisinart via:

 1. Telefoonnummer: 030-2219630 bereikbaar 08.30 tot 17.00 uur (ma t/m do) & 08.30 tot 15.30 uur (vr);
 2. E-mail: info@cuisinart.nl of
 3. Het contactformulier op de website van Cuisinart

Namens Conair Coöperatief U.A.,
Hans Koopman
Managing Director, Conair Coöperatief U.A.Algemene Voorwaarden - uitgebreide versie-

INHOUDSOPGAVE:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van Cuisinart bij herroeping
 • Artikel 10 - De prijs
 • Artikel 11 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 12 - Levering en uitvoering
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
 • Artikel 15 – Geschillen
 • Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Conair Coöperatief U.A.
Gevestigd aan het adres Weltevreden 2B te (3731 AL) DE BILT
Ons bezoekadres is gevestigd aan het adres Weltevreden 2B te (3731 AL) DE BILT
Telefoonnummer: 030-2219630 bereikbaar 08.30 tot 17.00 uur (ma t/m do) & 08.30 tot 15.30 uur (vr)
E-mail: info@cuisinart.nl
KvK-nummer: 82049866
Btw-identificatienummer: NL862317940B01.

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. De consument accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op haar bestelling door voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te accepteren. Technisch gezien is het niet mogelijk op de website van Cuisinart om bestellingen te plaatsen zonder dat de algemene voorwaarden van Cuisinart zijn geaccepteerd.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden is vooraf aan de consument beschikbaar gesteld. Desgewenst worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.
 3. De consument kan deze algemene voorwaarden terugvinden op de website van Cuisinart op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de consument zullen de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Via de website van Cuisinart worden producten te koop aangeboden.
 2. Het aanbod is een uitnodiging om een koopovereenkomst te sluiten met Cuisinart in de Nederlandse taal.
 3. Cuisinart heeft het recht om haar assortiment te wijzigen en om prijzen te veranderen, zolang de consument het product nog niet heeft besteld. Na bestelling van het product komt er conform het bepaalde in artikel 5 een overeenkomst tot stand, waaraan Cuisinart en de consument zijn gebonden.
 4. Het aanbod van Cuisinart bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cuisinart niet.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand als de consument de volgende stappen heeft doorlopen: Bij de door u gekozen producten heeft u de mogelijkheid om via de ‘koop’ knop dit artikel aan uw winkelmandje toe te voegen. Dit kan alleen indien het product voorradig is. Door meerdere keren te klikken voegt u meerdere items toe.

Via het winkelmandje rechtsboven kunt u uw bestelling controleren of wijzigen of zelfs helemaal verwijderen. U kunt daarna uw bestelling vervolgen door verder te winkelen of af te ronden. In de navolgende stap wordt u gevraagd Uw gegevens in te vullen. Dit kan als Gast, eenmalig. Of door het creëren van een account. Wanneer u aangeeft dat het adres tevens uw afleveradres is middels de optie onderaan het formulier, worden de gegevens gekopieerd naar het volgende scherm waar U wordt gevraagd Uw aflevergegevens in te vullen. Deze kunt U aanpassen. Hier wordt tevens uw e-mailadres gevraagd zodat wij u de orderbevestiging en retourinstructies kunnen toezenden.

Na afronden van Uw gegevens komt U in het betaalproces alwaar u de keuze heeft tussen iDEAL betaling, Mastercard of Visa card betaling. De iDEAL betaling vind direct plaats door middel van een bankoverschrijving. Maakt U gebruik van een betaling middels creditcard dan zal de afschrijving plaats vinden na aflevering van Uw bestelling

Hierna is uw bestelling voltooid en gaan wij zorg dragen voor een zorgvuldige uitvoering hiervan.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cuisinart onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cuisinart is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cuisinart passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Cuisinart zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen om te zorgen voor een veilige betalingsomgeving.
 4. Cuisinart kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cuisinart op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Cuisinart gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

 1. De consument kan een afgesloten overeenkomst op afstand gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cuisinart mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Cuisinart mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Cuisinart verkoopt geen producten die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Cuisinart.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Cuisinart. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij het product wordt ingeleverd op een PostNL-locatie en daarbij gebruik wordt gemaakt van de instructies welke op het model formulier voor herroeping staan.
 6. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN Cuisinart BIJ HERROEPING

 1. Cuisinart stuurt na ontvangst van het herroepingsformulier zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging naar de consument.
 2. Cuisinart vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Cuisinart in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Cuisinart mag wachten met terugbetalen van de voornoemde betalingen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Cuisinart de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 3. Cuisinart gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

ARTIKEL 10 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 11 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. Cuisinart staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Cuisinart, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Cuisinart kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Cuisinart, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 - LEVERING EN UITVOERING

 1. Cuisinart zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Cuisinart kenbaar heeft gemaakt in Nederland. Cuisinart levert in beginsel geen producten af buiten Nederland.
 3. Levering in Nederland zal plaats vinden via de door Cuisinart ingeschakelde transporteur. De verzendkosten in Nederland bedragen EUR 4,99 (inclusief BTW) indien het aankoopbedrag minder bedraagt dan of gelijk is aan EUR 25,- (inclusief BTW). Als het aankoopbedrag meer dan of gelijk is aan EUR 25,- (inclusief BTW) worden geen verzendkosten in rekening gebracht door Cuisinart.
 4. Cuisinart zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal Cuisinart het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Cuisinart tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Cuisinart bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 - BETALING

 1. De consument is verplicht om de verschuldigde koopprijs te betalen aan Cuisinart.
 2. Betaling kan plaats vinden via de door Cuisinart via haar website aangeboden betalingssystemen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

 1. Indien de consument een klacht heeft over Cuisinart, het door Cuisinart geleverde product of de dienstverlening van Cuisinart dan kan de consument deze klacht indienen bij Cuisinart op grond van de volgende klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cuisinart.
 3. Bij Cuisinart ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cuisinart binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Cuisinart in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen Cuisinart en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen gestart door de consument dienen te worden beslecht door de rechtbank Rotterdam of de rechter in de woonplaats van de consument.

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


RETOUR INSTRUCTIE FORMULIER

Om gebruik te maken van onze gratis retour service dient U gebruik te maken van 1 van de PostNL punten bij u in de buurt.

Verpak de te retourneren product / producten goed samen met het ingevulde ‘Formulier voor herroeping’ in de verzenddoos. Plak hier op onderstaande adreslabel en geef dit pakket af bij 1 van de PostNL punten bij u in de buurt.

U ontvangt een bewijs van afgifte bewaar deze goed.
Adreslabel
Cuisinart Nederland
Antwoordnummer 6012
3730 VB De Bilt