BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor het laatst bijgewerkt op: 5 januari 2021

De bescherming van de privacy van de klanten en bezoekers van de website van Cuisinart is onze prioriteit. Dit beleid beschrijft de huidige praktijken op www.cuisinart.nl (de “Website”) ten gunste van de bescherming van de u betreffende gegevens - uw persoonsgegevens - en van het respect van uw privacy. Conair Coöperatief U.A. ("Cuisinart") verplicht zich om uw persoonsgegevens te beschermen en respecteert de Europese verordening die in werking treedt op 25 mei 2018 (“AVG”).

Dit Beleid betreffende de gegevensbescherming sluit aan op de wens uw duidelijkheid en loyaliteit te bieden. 

U vindt hier alle informatie over de wijze waarop BaByliss uw persoonsgegevens vergaart, verwerkt en beschermt in het kader van het gebruik van de diensten op de Website. 

1. ONZE CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via de Website vergaard worden is Conair Coöperatief U.A., Weltevreden 2B, 3731 AL De Bilt, dataprivacy_nl@conair.com (“BaByliss”, “Cuisinart”, “wij”, “onze”).

2. FINALITEIT EN GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn genoodzaakt u om uw persoonsgegevens te vragen wanneer u een product koopt, deelneemt aan een prijsvraag, om een service verzoekt, een enquête beantwoordt, u zich abonneert of op wat voor wijze dan ook deelneemt aan een activiteit op onze Website. Op het moment van het vergaren wordt aangegeven welke gegevens verplicht vergaard worden en wat de gevolgen zijn als u weigert deze gegevens door te geven. In het kader van deze activiteiten zijn wij met name genoodzaakt de volgende gegevens te vergaren: uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Bovendien vergaren wij, wanneer u inlogt op onze Website, de gegevens betreffende uw hardware of software, zoals uw IP-adres, uw browsertype, uw besturingssysteem, de pagina’s die u op onze website bezoekt, uw referentie- en uitstappagina en de data en tijdstippen waarop u de Website bezoekt.

De gegevens omtrent uw bezoek zijn nodig voor het systeembeheer van de Website en deze verstrekken met name algemene statistische informatie over de frequentie hiervan. 

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de uitvoering van het tussen u en Cuisinart afgesloten contract, teneinde met name het beheer van de bestellingen te beheren; op het legitiem belang van Cuisinart; en/of op uw instemming wanneer dit nodig is.

De gegevens worden eveneens vergaard tijdens het browsen op de Website, zodat de Website de terminal waarmee u inlogt kan herkennen en u toegang kan geven tot de functionaliteiten van de Website; BaByliss maakt gebruik van “cookies” die betrekking hebben op uw ervaring en uw voorkeuren, met name om u in staat te stellen te profiteren van een aan u aangepaste ervaring en ter verbetering van de aangeboden diensten. Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

3. ONTVANGERS EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Groep CONAIR waar Conair Coöperatief U.A. deel van uitmaakt en de in artikel 6 bepaalde gegevensoverdrachten.

Het kan gebeuren dat wij contracten afsluiten met andere firma’s voor het ter beschikking stellen van diensten, zoals de verpakking en de verzending van informatie, de antwoorden op door de gebruikers gestelde vragen en de verwerking van transacties die per creditcard betaald worden. In dat geval verstrekken wij aan deze partners uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om hun diensten te kunnen verlenen. Zij krijgen in geen geval toestemming deze voor andere doeleinden te gebruiken en wij eisen van hen dat zij de bepalingen van dit Privacybeleid strikt naleven.

Wij kunnen genoodzaakt zijn persoonsgegevens openbaar te maken indien wij naar eer en geweten van mening zijn hiertoe door de wet of een gerechtelijke procedure verplicht te worden of om onze rechten en belangen en die van onze leden, leveranciers of gebruikers te verdedigen. Wij behouden ons tevens het recht voor activiteiten waarvan wij naar eer en geweten menen dat deze onwettig zijn, te melden aan de met de wetshandhaving belaste autoriteiten. Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens openbaar maken wanneer wij naar eer en geweten geloven dat publicatie nodig is om de wet na te leven; onze gebruiksvoorwaarden en andere afspraken te doen respecteren of toe te passen; of onze rechten, onze eigendom of onze veiligheid of die van derden te beschermen.

Indien wij te maken krijgen met een administratieve overgangsfase, zoals een fusie, de overname door een andere firma of de verkoop van al onze tegoeden of een deel hiervan, zullen de persoonsgegevens van onze gebruikers in de meeste gevallen samen met de overgedragen tegoeden worden doorgegeven. Het doorgeven van uw persoonsgegevens zal aan u gemeld worden onder de hieronder beschreven voorwaarden (“artikel 11 - Wijzigingen in deze verklaring”). 

4. BEWAARPERIODE VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

De persoonsgegevens worden door Cuisinart bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig ten opzichte van de finaliteiten voor welke deze vergaard werden en met name gedurende de volgende periodes: 

  • gegevens met betrekking tot de bestelling van een product, reserveonderdelen of een verzoek om een aftersales dienst: 5 jaar vanaf de operatie;
  • gegevens betreffende het contactformulier of een verzoek om informatie over producten: 3 jaar vanaf het laatste contact met u; 
  • gegevens die zijn doorgegeven in het kader van een sollicitatie voor een functie bij BaByliss: 2 jaar vanaf het laatste contact met de sollicitant. 

BaByliss kan uw gegevens na bovenvermelde periodes bewaren (i) om de wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen betreffende het bewaren na te komen, (ii) voor het behoud van bewijzen tijdens de toepasselijke verjaringstermijnen, (iii) voor het uitoefenen van de rechten van Cuisinart in geval van een geschil of een rechtsvordering (ook ter preventie) gedurende de hele periode van de procedure of het onderzoek.

In alle gevallen zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende een periode die conform aan de wettelijke bepalingen is.

5. RESPECT VAN UW TOESTEMMING 

Voor de verwerking van sommige persoonsgegevens kan het nodig zijn vooraf uw toestemming te verkrijgen.

In overeenstemming met de AVG heeft u het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment en zonder enige rechtvaardiging in te trekken. U wordt erop gewezen dat het intrekken van de toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet laat. Hiertoe kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze diensten op het volgende adres: Conair Coöperatief U.A.  - Weltevreden 2B - 3731 AL De Bilt - dataprivacy_nl@conair.com

Wij wijzen u erop dat wij de persoonsgegevens die wij zouden hebben kunnen vergaren, zullen bewaren tot aan de effectieve uitvoering van uw verzoek om intrekking van uw toestemming. De aldus vergaarde gegevens zullen bewaard worden gedurende de gehele, in dit beleid vermelde bewaarperiode. 

6. OVERDRACHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Bepaalde, via de Website vergaarde persoonsgegevens verwerkt door dienstverrichters die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, zoals de op onderstaande lijst vermelde firma’s. De overdracht van de persoonsgegevens wordt geregeld door contractuele standaardclausules van de Europese Commissie, om een voldoende beschermingsniveau van de persoonsgegevens te garanderen.

DIENSTVERLENER UITGEVOERDE DIENST GARANTIE
Salesforce Commerce Cloud Hosting van de Website Contractuele standaardclausules
Acoustic Beheer van nieuwsbrieven Contractuele standaardclausules
Bazaarvoice “Ratings & Reviews” en “Questions & Answers” Contractuele standaardclausules

Verder worden gepaalde persoonsgegevens verwerkt (hosting, onderhoudswerkzaamheden) door onze moedermaatschappij in de Verenigde Staten, de firma CONAIR CORPORATION. De overdracht van de persoonsgegevens wordt geregeld door Contractuele standaardclausules van de Europese Commissie, om een voldoende beschermingsniveau van de persoonsgegevens te garanderen. 

U kunt ons om toegang tot deze garanties vragen op het volgende adres: dataprivacy_nl@conair.com 

7. UW RECHTEN BETREFFENDE DE PERSOONSGEGEVENS

Binnen de grenzen en het voorbehoud van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en na uw identiteit aangetoond te hebben, heeft u het recht ons te vragen om inzage in, of rectificatie of verwijdering van deze persoonsgegevens. Binnen de door de wet opgelegde grenzen heeft u tevens het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, deze te beperken, te besluiten over het post-mortem gebruik van uw gegevens, uw toestemming op ieder moment in te trekken en het recht op overdraagbaarheid van de verstrekte persoonsgegevens. 

U kunt deze rechten uitoefenen bij onze diensten op het volgende adres: Conair Coöperatief U.A. - Weltevreden 2B - 3731 AL De Bilt - dataprivacy_nl@conair.com

Wanneer u verzoekt van onze commerciële campagnes uitgesloten te worden, blijft u wel de u betreffende dienstberichten ontvangen en met name de bevestigingen van bestellingen, juridische mededelingen en belangrijke berichten voor het gebruik van de diensten die u bij ons gekocht heeft. 

8. VEILIGHEID VAN DE VERGAARDE GEGEVENS

In overeenstemming met de AVG, en rekening houdend met de stand van de kennis, de implementeringskosten en de aard, het bereik, de context en de finaliteiten van de geïmplementeerde verwerking, alsmede de risico’s voor uw rechten en vrijheden en de geloofwaardigheid hiervan, treffen Cuisinart en zijn partners de juiste technische en organisatorische maatregelen om een aan het risico aangepast veiligheidsniveau te garanderen en die het met name mogelijk maken de vernietiging, het verlies, de beschadiging, de ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Wij verplichten ons de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen en maken gebruik van diverse technologieën en procedures om hun bescherming te verzekeren. Zo slaan wij de persoonsgegevens op in een installatie met een beperkte, beveiligde toegang en wordt de gevoelige informatie die aan ons worden doorgegeven via de e-commerce (zoals de nummers van creditcards) versleuteld voor overdracht via het SSL-protocol (Socket Layer). De SSL-versleuteling is ontwikkeld om gegevens onleesbaar te maken voor iedere andere persoon dan wij. 

9. BESCHERMING VAN DE PRIVACY VAN KINDEREN

BaByliss SARL vergaart bewust geen persoonsgegevens van minderjarigen onder de 15 jaar. 

10. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

BaByliss herinnert u eraan dat u rechtstreeks contact kunt opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us of via e-mail op het volgende adres:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

11. PRIVACY EN ONLINE DISCUSSIEFORA 

De informatie die u in online commentaren op de website publiceert, zijn toegankelijk voor andere personen die toegang hebben tot de fora en kunnen gebruikt worden om u berichten te sturen waar u niet om gevraagd heeft. Wij zijn niet aansprakelijk voor de persoonsgegevens die u zelf beslist via deze commentaren door te geven. 

12. GEBRUIK VAN DE TECHNOLOGIE VAN ONZICHTBARE GIF-BESTANDEN

Wij kunnen eveneens gebruik maken van de technologie van transparante GIF-bestanden, ook wel webbakens genoemd, of die van actie-indicators, zoals hulpmiddelen voor de vergaring van geaggregeerde gegevens betreffende het bezoek van onze website, zodat wij kunnen zien op welke wijze de gebruikers hier toegang toe krijgen en hierop browsen. Deze technologie kan ook gebruikt worden om de ontvangst van HTML-pagina’s per e-mail te volgen. Deze gegevens worden uitsluitend vergaard om in onze marketing- en onderzoeksoperaties gebruikt te worden. 

13. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Dit op de bescherming van persoonsgegevens gerichte beleid kan bij gelegenheid bijgewerkt worden. Wanneer een bijwerking is uitgevoerd, wordt de aan het begin van de bijwerkingsverklaring vermelde “voor het laatst bijgewerkt” datum dienovereenkomstig geactualiseerd. Indien belangrijke wijzigingen, die van invloed zouden kunnen zijn op ons gebruik van uw persoonsgegevens, worden aangebracht in deze verklaring, zullen wij de gebruikers hiervan op de hoogte stellen door middel van een goed zichtbare vermelding op de startpagina van onze Website.